Adatkezelési nyilatkozat

Kun Pista Vendégház - Stoneway Kft.

1. Bevezetés

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait!

A Kun Pista Vendégház - Stoneway Kft. (8085 Vértesboglár, Petőfi utca 8.) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. A Stoneway Kft. az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 679/2016 sz. rendelete, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:
Név: Stoneway Kft. Kft.
Székhely: 8085 Vértesboglár, Petőfi utca 8.
Telephely: 8085 Vértesboglár, Május 1. utca 12/A.
Levelezési cím: 8085 Vértesboglár, Petőfi utca 8.
Adószám: 12606658-2-07
Cégjegyzékszám: 07 09 026102

2. Adatvédelmi kérelmek

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti:

Levelezési cím: 8085 Vértesboglár, Petőfi utca 8.
E-mail: info@vertesszallas.hu

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül küldjük az Ön által kért címre.

3. Adatkezelési célok

A Stoneway Kft. az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

• A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
• Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
• Tájékoztatás a Társaság szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről.
• A honlap használatának elemzése.
• A Társaság üzleti tevékenységének nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából is kezeljük.
• Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység.
• Szállásfoglalók és partnerek adatainak kezelése.
• Ügyfelek megrendeléseinek teljesítése.
• Belső adminisztráció megkönnyítés.

4. Jogalap

A Stoneway Kft. az Ön személyes adatait az alábbi jogalapokon kezeli:

• A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont
• Kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
• Munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
• Szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
• Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

5. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük (kifizetői adatkezelés).
A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: a munkaviszony megszűnésétől számított 3 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Marketing tevékenység céljából kezelt adatok megőrzési ideje: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

6. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

Személyes adatait a Stoneway Kft. munkavállalói kezelhetik, illetve azokat ők jogosultak megismerni a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások és alapelvek tiszteletben tartásával.

Társaságunk az általa végzett adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

• Tárhelypark Kft. (1122 Budapest, Gaál József út 24.)

7. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illeti meg

Hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, információt kapjon az adatkezeléssel érintett személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azokról a címzettekről, akikkel az adatait közöljük, az adatkezelés tervezett időtartamáról, és az adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól.

Kérésére Társaságunk az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért Társaságunk az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Helyesbítéshez való jog: Amennyiben az Önre vonatkozó adatok elavultak vagy egyéb okból nem felelnek meg a valóságnak, kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.

Törléshez való jog: Társaságunk törli az Önre vonatkozó személyes adatot, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezelte; ha az adatkezelés jogellenes; ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; továbbá, ha azt a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség előírja.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

• Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Társaságunk ellenőrizze a személyes adatai pontosságát.
• Az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri.
• Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A személyes adatai direkt marketing célokra való használatának megtiltása: Ön bármikor jogosult arra, hogy személyes adatai direkt marketig (közvetlen üzletszerzési) célra történő felhasználását megtiltsa, amely esetben Társaságunk a továbbiakban nem keresi direkt marketig (közvetlen üzletszerzési) céllal Önt.

Adathordozhatósághoz való jog: amennyiben az adatkelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a személyes adatai kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

8. Jogorvoslati tájékoztatás

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keresse Társaság ügyvezetőjét az info@vertesszallas.hu e-mail címen. Társaságunk panaszát kivizsgálja, és 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről.

Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

9 . Az adatkezelési szabályzat változtatása

Ez a tájékoztató a lent leírt hatálybalépés időpontjában érvényes. A szabályzatot időről időre megváltoztathatjuk. Ezen változtatásokat közzé fogjuk tenni, beleértve az esetleges tartalmi változtatásokat a Honlapon, ezért kérjük rendszeresen ellenőrizze. Amennyiben a változások után továbbra is használja a Stoneway Kft. oldalát, akkor elfogadja a frissített adatvédelmi szabályzatot.

10. Szerzői jog

A weboldalak, a felhasznált diagramok, képek és logók elrendezését, illetve az egyéni hozzájárulások gyűjteményét szerzői jog védi. Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a diagramok, képek vagy szövegek, nem engedélyezett a Kun Pista Vendégház beleegyezése nélkül.

11. SSL biztonság

Biztonságát garantálandó, és fokozottan bizalmas adatkezelést biztosítandó, Weboldalunk SSL adatvédelmi kódoló szoftvert alkalmaz online foglalások esetében. Az Ön hitelkártya száma, és bármely egyéb információ, amelyet Ön különböző kérdőívek kitöltésekor beír, automatikusan adatvédelmi kódolásra kerül, és a hálózaton történő továbbítás során védelem alatt áll. Amint az információ beérkezik szerverünkre, dekódolásra kerül egy egyedi magánkulcs használatával. Az SSL lehetővé teszi böngészője részére a weboldalunkra történő kapcsolódást és egy biztonságos kommunikációs csatornában történő megállapodást áttekinthető módon. Az SSL a legszélesebb körben alkalmazott és legsikeresebb biztonságos ügyleti rendszer ma. E rendszer használatához Önnek egyszerűen ellenőriznie kell böngészője összeférhetőségét.